Go Wild! with Roses.

Al eeuwenlang is de roos één van de meest geliefde tuinplanten en wordt wel gezien als de koningin van de bloemen. In de Engelse tuinen kreeg de roos een prominente plek en veroverde deze plantengroep een plek in de harten van menig tuinier. Rozen werden geplaatst in groepen in de gemengde border tussen éénjarige en vaste planten. De zogenaamde klimmers vonden hun plek langs menig pergola of wand. Vooral in het Verenigd Koninkrijk maar in ook veel andere westerse landen hebben veel steden en dorpen hun eigen rosarium, meestal ingericht in een gedeelte van een openbaar park. Ook werden rozen veel aangeplant in perken voor openbaar groen.da

Klassiek imago.

Bij velen van ons wekken rozen een gevoel van romantiek op, we denken aan zacht geurende bloemen in vele zachte tinten. Mede door het lange gebruik van rozen in de Engelse gemengde border heeft deze plant een zeker ‘klassiek’ karakter gekregen. Vanaf het einde van de vorige eeuw verloor de roos een stuk van zijn populariteit in de tuin. Enkele decennialang verloren niet alleen rozen maar alle tuinplanten terrein aan een generatie tuinbezitters waar gekozen werd voor gemak en het gazon en borders plaatst moesten maken voor bestrating. Als er nog een klein strookje aarde in de tuin kwam dan werd deze meestal beplant met een of andere struik waar vervolgens zo min mogelijk naar omgekeken werd en vond men rozen vaak te ingewikkeld vanwege het nodige snoeiwerk.

When we think of roses gives a romantic feeling to many of us, we think of the beautiful fragant flowers. Roses have long been used in the English Border wich gave them a ‘classic’ peformance. Declining interest in gardening at the end of the last century caused a loss of popularity in roses and other garden plants. 12-07-Abundance-of-pink-roses

Nieuwe kansen.

Vooral vanaf het begin van deze eeuw is er weer een groeiende belangstelling voor tuinieren en is er een hele nieuwe generatie jonge tuinbezitters die juist elk plekje benutten om groen in hun directe omgeving te creëren. Tuinen worden langzaam maar zeker weer groene paradijzen in plaats van de parkeerplaats die het geworden was. Steeds meer jonge tuiniers vinden duurzaamheid en een grote biodiversiteit in hun tuin belangrijk en kiezen daardoor vaak voor een naturalistisch ontwerp waarbij vaste planten, grassen en heesters al dan niet gecombineerd worden met bollen en éénjarige planten.

From the beginning of this century we can see a growing interest in gardening by a new generation of young gardeners, they show a growing interest in sustainability and biodiversity and choose for naturalistic and ecological designs.

In de nieuwe tuin is de dialoog met de natuur belangrijker dan de absolute controle over de natuur. De veel meer natuurlijkere benadering van een beplanting zorgt voor een rijk dierenleven in ons stukje nagebootste natuur waardoor planten gezonder blijven. Structuur is in deze tuinen bovengesteld aan kleur.   De beplanting in dit soort tuinen bestaat voor een groot deel uit inheemse soorten in de vorm van grassen, éénjarige en vaste planten waarvoor ook vaak wordt gekozen uit een selectie planten afkomstig van de Amerikaanse prairie. In veel van deze ontwerpen van o.a Piet Oudolf zien we ook het gebruik van heesters en kleine bomen. Maar waar zijn de rozen gebleven?pink-roses-in-the-garden-elya-rafikova

Rozen verdienen een plek in de natuurtuin, zeker je bedenkt welke rol ze hebben gehad in de meeste tuinstijlen tot nu toe. De grote keuze in deze plantengroep biedt genoeg mogelijkheden voor een plek in elk soort natuurtuin.

The more natural approach to a planting design  creates a rich animal life in our piece of imitated nature in which plants remain healthier. Structure has become more important then color. The plants in these gardens consists largely of native species in the form of grasses, annuals and perennials which often is chosen from a selection of plants native to the American prairie. In many of these designs including those by Piet Oudolf we also see the use of shrubs and small trees. But where are the roses gone?

Roses deserve a place in the natural garden, if you consider what role they have had in most garden styles so far. The big choice in this group of plants offers plenty of opportunities for a place in any kind of natural garden.springfield_garden_pink_heritage_rose_img_0284

Genoeg keuze.

Niet alle rozen zijn geschikt voor in de natuurtuin er zijn soorten die weliswaar prachtige bloemen produceren, zoals de historische rozen, maar die slechts kort bloeien en geen fraai blad hebben. De volgende rozensoorten zijn echter prima geschikt voor een plek in deze tuinstijl.

Er zijn steeds meer rozensoorten die lang blijven doorbloeien denk maar eens aan de rozen die de Britse kweker David Austin heeft ontwikkeld deze bloeien vaak vanaf juni tot aan de eerste vorst. Naast deze lange bloei hebben ze prachtige dikgevulde bloemen, geuren ze heerlijk wat een extra beleving met zich meebrengt en hebben ze de meest uitlopende zachte tinten. Trosrozen hebben kleinere bloemen die in een tros bijeen zitten deze rozen hebben een natuurlijke uitstraling  en combineren erg mooi met vaste planten waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor een natuurtuin. Miniatuurrozen zijn in feite trosrozen en hebben enkel en gevulde kleine bloemetjes en doordat ze vaak niet hoger worden dan 50 cm passen ze perfect tussen vaste planten en grassen.Heesterrozen zijn er in veel soorten en zien er verschillend uit, ook de bodembedekkende rozen horen bij deze groep. De laatste groep rozen die ik hier wil noemen als geschikt voor de natuurtuin zijn uiteraard de botanische rozen die door hun natuurlijke uitstraling echt in de natuurtuin horen zeker ook omdat zij veel dierenleven aantrekken.

roos14The English roses of breeder David Austin bloom from june until the first frost. The roses of David Austin have  beautiful  fragant flowers and smell gives an additional experience. Spray roses have smaller flowers sitting together in a bunch  these roses have a natural look and combine very nicely with perennials making them ideally suited for a natural garden. Miniature roses are actually spray roses and have some small and stuffed flowers and because they often not exceed 50 cm they fit perfectly between perennials and grasses. Shrub Roses come in many shapes and look different, also the ground cover roses belong to this group. The last group of roses that I want to mention as suitable for the natural garden are of course the botanical roses by their natural look and certainly also because they attract a lot of wildlife.Rosa 'Linda Campbell'_Connie Sayas_Buzz

De meeste rozensoorten geven ons dus de hele zomer en vaak ook in de herfst prachtige vaak geurende bloemen. Hiernaast hebben veel soorten mooi blad wat glimmend, rood of grijs-blauw gekleurd is. Hoe een plant er uitziet na de bloei is een belangrijk aspect bij de plantkeuze voor een natuurtuin en wat dat betreft zitten we bij rozen, met een rijk scala aan verschillende rozenbottels, al helemaal goed! Iets wat ook de biodiversiteit van de natuurtuin zeker ten goede zal komen.

Most rose varieties give us beautiful often fragrant flowers the whole summer and in autumn in addition,  many kinds of beautiful leaves some shiny, red or gray-blue colored. How a plant looks after flowering is an important aspect in the choice of a natural garden plant and in that respect we are in roses, with a rich variety of different rosehips, certainly good!

Rosa_glauca_I32069P63291Het ‘duurzame’ onderhoud.

Het onderhoud aan rozen is niet zo heel verschillend als dat van heesters zoals dit in de natuurtuin gebeurt. Heesters worden in deze tuinen het liefst jaarlijks teruggesnoeid zodat deze een compacte verschijning blijven en niet teveel gaan domineren. Engelse rozen worden ook jaarlijks in januari of maart voor tweederde of de helft teruggesnoeid. Heester en botanische rozen worden alleen na de bloei licht teruggenoeid. Trosrozen worden in maart sterk teruggenoeid, alle takken worden tot op 3-5 ogen teruggesnoeid en laat dan ongeveer 5 takken aan de plant en snoei de rest weg. Bij alle rozen moeten de wilde scheuten worden verwijderd, u herkent ze aan de fijnere stekels en anders getinte blad.

Rozen houden van een lichte plek en voedzame grond. Een bekend nadeel van rozen is hun gevoeligheid voor ziekten zoals sterroetdauw, meeldauw en aantasting door luizen. Door de grote biodiversiteit in de natuurtuin blijven rozen vaak gezonder door de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van veroorzakers van ziekten bij rozen.

Rozen kunnen het beste in november worden geplant, rozen die in de pot zijn gekweekt kunnen het hele jaar worden geplant.

The maintenance of roses is not all that different than that of shrubs as occurs in the natural garden. Shrubs should be pruned annually in these gardens, keeping them in a compact appearance and not too much to dominate. English roses are also pruned annually in January or March for two-thirds or half. Shrub and botanical roses are pruned ligtly after flowering. Spray roses are pruned in march. By all roses the wild shoots must be removed. Roses like a bright spot and fertile soil. A known disadvantage of roses is their susceptibility to diseases such as black spot, mildew and infestation by lice. By the high biodiversity in the natural garden roses often stay healthier by the presence of natural enemies.

rosa_constance_spry_2008Rozen aanschaffen.

Rozen koop je het liefst direct van de kweker, daar bent u meer verzekerd van gezonde, sterke rozen en zijn het de juiste soorten die u aanschaft. TOP-rozen zijn gelabeld met dit predikaat en zijn na uitvoerige testen sterke en gezonde planten gebleken en goed ziektebestendig.

Buy your roses direct from the breeder, this will give strong and healthy plants. 

Conclusie.

Als we het klassieke imago van rozen gaan herzien kunnen we rozen in een nieuw natuurlijk perspectief gaan zien. Er zijn veel soorten rozen die door hun natuurlijke uitstraling prima in de plantkeuze voor een natuurtuin kunnen worden meegenomen. Rozen zijn door hun lange, rijke bloei waarbij geur ook een belangrijke rol speelt een welkome aanvulling in de beleving van een natuurtuin. Ook hun afterlife met een rijke verscheidenheid aan rozenbottels geven een extra impact aan de biodiversiteit van een natuurtuin. ook het onderhoud is vrijwel gelijk aan dat van heesters die in de natuurtuin voorkomen. Ook het feit dat rozen in dit soort tuinen vaak gezonder blijken mogen we niet vergeten. Ook in de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart vinden experimenten plaats op dit gebied. Dus Go Wild! with Roses!

We have to look at roses from a new ‘natural’ perspective. Many roses have a natural look and are a great choice for the natural garden. They have a long flowering period and a great smell, this will give a extra dimension to the natural garden. The afterlife of roses with their large variety of rosehips are a welcome addition to the biodiversity of the natural garden because they atrrack a lot of wildlife. The maintenance of roses can be compared to the sahrubs in the natural gardens. So let’s Go Wild! with Roses. 

More Go Wild!, click HERE.

David Austin Roses,