Piet Oudolf & internationale allure voor ‘Dutch Wave’

pietoudolf

Op 27 juni 2013 werd bekend dat Nederlands  trots van de Tuin en Landschap Architectuur, Piet Oudolf (geboren in Haarlem 27 oktober 1944) de Prins Bernard Award 2013 heeft gewonnen. Zelf noemt hij dit de belangrijkste onderscheiding die hij tot nu toe in ontvangst heeft mogen nemen. Aan de onderscheiding is een geldbedrag verbonden van 150.000 euro waarvan de helft vrij te besteden en met de andere helft zal een fonds worden opgericht waarvan Piet Oudolf de naamdrager zal worden.

Piet Oudolf  is vanaf midden jaren 90 van de vorige eeuw toonaangevend in de internationale wereld van tuin en landschap architectuur. Internationaal worden zijn ontwerpen voor beplantingsplannen gezien als baanbrekend en vernieuwend . Het gebruik van inheemse planten op een veel grotere schaal dan tot dan gebruikelijk was en het gebruik van veel grassen in zijn ontwerpen zorgde voor een aardverschuiving in de wijze van tuin-ontwerpen die vanaf dat moment veel navolging kreeg.  Piet was hierin de trendsetter en uitvinder.  Zijn ontwerpen kenmerken zich verder door een totaal andere kijk op het gebruik van vooral vaste planten. Niet langer was de kleur het eerste criterium maar eerder de structuur van de plant en zijn eigenschappen voor de bloei en de periode daarna waren belangrijker geworden, kleur werd vanaf dat moment secundair, structuur is belangrijker geworden waardoor tuinen en landschappen het hele jaar een andere beleving kregen.

Piet Oudolf is from the mid 90′s of the past century the leading figure in International Garden & Landscape Design. In the international field of Garden & Landscape Design his planting-designs are  pioneering and innovative. The use of native plants on a much larger scale than usual and the many grasses he is using took care for a landslide in planting design and from that moment was much imitated. Piet herein was the trendsetter and inventor. His designs are also characterized by a totally different perspective on the use of mostly perennials.

No longer was the color the first criterion, but rather the structure of the plant and its properties for flowering and thereafter became more important, color was from that moment on secondary and  structure has become more important for gardens and landscapes which had a different experience throughout the year.

SONY DSCDe Piet Boon Privé tuin in Oostzaan

In ons eigen land maar zeker internationaal heeft hij een hoog aanzien. Zijn tuinen en landschappen blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op mensen waar ook ter wereld. Door een soort van landschap te maken die vaak als natuurlijk wordt ervaren brengt hij natuur dicht bij de mens en juist dat bleek in een behoefte te voorzien. Zijn ontwerpen zijn ‘ natuurlijk’  en ver van statisch en veranderen continu waardoor de bezoekers vaker terugkeren en zich daar zeer prettig in voelen. Zijn ontwerpen zijn dan ook een beleving geworden waar vrijwel iedereen zich toe aangetrokken voelt en zich betrokken voelt . Zijn ontwerp voor de High Line in New York en bijvoorbeeld de Lurie Garden in het Millenium Park in Chicago hebben een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die zich met het onderhoud of voorlichting bezighouden.

In The Netherlands, but certainly  internationally he is highly regarded.Piet’s gardens and landscapes appear to have a great appeal on people around the world. His designs are often experienced as a kind of natural landscape, he brings nature close to man and precisely that turned into a need to provide. His designs are ‘natural’ and far from static and change constantly so visitors often return and people feel very comfortable in there. His designs have become an experience where almost everyone is attracted to and feel concerned. The design for the Highline in New York, for example and the Lurie Garden in Millennium Park in Chicago have a large number of enthusiastic volunteers engaged in the maintenance or education.

lurie salviaDe Rivier van Salvia’s in de Lurie Garden,Chicago

Piet was op jonge leeftijd al betrokken bij het runnen van het horeca familiebedrijf van zijn ouders maar merkte in zijn twenties dat hier niet zijn toekomst lag. Samen met zijn toegewijde vrouw startte hij in 1982 in Haarlem een tuinadviesburo wat al snel een succes werd . In de eerste jaren van zijn ontwerpen was Mien Ruys zijn grote inspiratie, Mevrouw Mien Ruys had ook al een wijze van ontwerpen ontwikkeld wat in die tijd al als baanbrekend en revolutionair (ook internationaal) werd gezien.

In deze tijd ontstond voor Piet al de interesse voor het gebruik van grassen, inheemse vaste planten of zoals de Engelsen hier de term Perennials voor gebruiken, Uit frustratie dat veel van deze planten nog niet op een dermate schaal werden gekweekt besloten Anja en Piet zich in een groot avontuur te storten, vanuit Haarlem vertrokken zij naar het kleine plaatsje Hummelo in Gelderland waar zij een oude boerderij kochten met groot stuk grond.

Piet was at a young age involved in running the family catering business from his parents but noted in his twenties that his future was not here. Along with his devoted wife he started back in 1982 at Haarlem a garden consultancy which soon became a success. In the first years of his designs Mien Ruys was his great inspiration, Ms. Mien Ruys had already developed a method of designing what was seen as groundbreaking and revolutionary (international) at that time.

At this time came for Piet Oudolf all the interest in the use of grasses and native perennials.  Out of frustration that many of these plants have not yet been cultivated on such a scale Piet and Anja decided to plunge into a great adventure, from Haarlem they left for the small town in the Dutch provence of Gelderland calledHummelo where they bought an old farmhouse with large plot of land.

pietDe tuin van de Oudolf’s in Hummelo

Het echtpaar zette hun schouders eronder en hebben hunzelf enkele jaren letterlijk in het zweet gewerkt om gelijktijdig de boerderij (De Koesterd) op te knappen, een kwekerij op te bouwen (iets wat op zich al een ontzettend grote klus is) en een ontwerpstudio op te richten. De gedrevenheid en passie van Piet begonnen gestaag hun vruchten af te werpen en de opdrachten begonnen binnen te stromen, zijn aanpak sloeg aan in Nederland. Dit kwam mede door de grote kennis die Piet ondertussen als kweker had opgebouwd van vaste planten. Toen Piet bij een buitenlands symposium een Zweedse parkdirecteur ontmoette resulteerde dit in een opdracht voor een Zweeds Park,dit betekende tevens zijn internationale doorbraak .

The couple put their shoulders to the wheel and have worked very hard to simultaneously renovate and build (something which in itself is a very big job)  a nursery farm. The enthusiasm and passion of Piet began steadily bearing fruit and the orders began to flow in his approach to hit The Netherlands. This was partly due to the great knowledge that Piet had built of perennials by meanwhile working as a grower. His international break-through became when he was attending an int. symposium and was asked by a Swedish Park Director to design a public park in Sweden.

Piet Oudolf werkt vanuit de plant naar een ontwerp in plaats van wat veel van zijn collega’s doen eerst het ontwerp en daarna de beplanting. Zijn kennis over hoe een plant zich ontwikkeld (de eigenschappen) en ook hoe deze zich onder de grond ontwikkelen is uniek. Tijdens zijn vele reizen om de juiste planten te verzamelen voor zijn kwekerij kwam hij in contact met veel grote namen in de tuinwereld. In Engeland was Beth Chatto een grote bron van inspiratie voor hem en de keuze van zijn planten van de toekomst. Vanuit Engeland, de Balkan maar ook vanuit Duitsland werden veel planten verzameld voor zijn ontwerpen, die werden opgekweekt op hun eigen kwekerij in Hummelo.

His knowledge about how a plant develops (the properties) and also how they develop underground is unique. During his many trips to collect the right plants for his nursery he came into contact with many big names in the garden world. In England Beth Chatto was a great source of inspiration for him and his choice of plants of the future. From England, Germany and the Balkans also many plants were collected for his designs, which were grown on their own farm in Hummelo. A large part of his success is due to his choice and selection of plants that he considered valuable for his designs. His passion and strong belief in what he’s doing,make him not the person to work with other designers but he was inspired by the network of designers and growers that he met during his travels.

Een groot gedeelte van zijn succes is te danken aan zijn keuze en selectie van planten die hij waardevol achtte voor zijn ontwerpen. Door zijn passie en sterke geloof in waar hij mee bezig is was hij niet het persoon om te samenwerken met andere beplanting-ontwerpers wel liet hij zich inspireren door het netwerk van ontwerpers en kwekers die hij tijdens zijn reizen ontmoette . Dit waren mensen zoals de eerder genoemde Beth Chatto maar ook Ernst Pagels, een vooraanstaand Duitse kweker en Karl Foerster een Duitse schrijver van Plantenboeken waren grote bronnen van inspiratie . Nog enkele namen die niet mogen ontbreken zijn Henk Gerritsen, Mien Ruys natuurlijk, Rob Leopard, Dick van den Burg en Noel Kingsbury. Met laatstgenoemde ontstond al halverwege de jaren 80 een nauwe band.

piet 1Piet Oudolf met Noel Kingsbury in zijn ontwerpstudio

These were people such as Beth Chatto aforementioned but also Ernst Pagels, a leading German breeder and the German writer of plant-books and gardener Karl Foerster were great sources of inspiration. A few names to be mentioned are Henk Gerritsen, Mien Ruys course, Rob Leopard, Dick van den Burg and Noel Kingsbury with him Piet was  already emerged in a a close working relationship from  the mid 80′s. Noel Kingsbury can be seen as one of the greatest promoters and experts on the use of perennials (mostly native)  in planting designs for gardens and public areas. Noel Kingsbury is an authority when it comes to this subject, the synergy there then arose between Piet and Noel was the basis for a number of books they wrote together and serve as a great inspiration for many contemporary garden designers, planting experts, architects and gardeners .

Noel Kingsbury kan gezien worden als een van de grootste promotors en kenners van het gebruik van vaste (veelal inheems) planten in beplantingsontwerpen voor tuinen en openbare ruimtes. Noel Kingsbury is een autoriteit als het gaat over dit onderwerp, de synergie die er vervolgens tussen Piet en Noel ontstond was de basis voor een aantal boeken die zij samen schreven en die dienen als een grote inspiratiebron voor menig hedendaagse tuinontwerpers, beplantingsdeskundigen, architecten en tuiniers.

Historisch gezien heeft de inmiddels ruim 30 jaar dat Piet Oudolf zich bezig houdt met planten gezorgd voor een revolutionaire verandering in de manier waarop tuinarchitectuur word bedreven, maar ook zeker op de manier waarop openbaar groen en de samenstelling van de planten door mensen wordt beleefd.

Overal ter wereld vindt zijn manier van werken navolging (en niet altijd even succesvol) en dit is onomkeerbaar. Mensen zijn door zijn invloed dichter bij de natuur komen te staan doordat hij deze naar de mensen toebracht in het groen in parken over de gehele wereld en zijn ze zich door hem nauwer verband gaan voelen met natuur, de wisseling van de seizoenen en de schoonheid van planten vanuit een geheel ander perspectief.

En daarmee is hij na de periode ‘Mien Ruys ‘ de belangrijkste Nederlandse en internationale tuin, landschap en beplanting-ontwerper geworden ter wereld, en dat is niet overdreven om vast te stellen.

Historically, the now 30 years that Piet Oudolf is dealing with plants led to a revolutionary change in the way landscaping become proficient, but certainly the way public green and composition of the plants is experienced by humans. Around the world  his new way of working with plants was followed (and not always successful) and this is irreversible. People have come to be closer to nature and look at plants from an entirely different perspective. 

And thus he became after the period ‘Mien Ruys’ the major Dutch and international Garden and landscape Designer in the world, and that is no exaggeration.

SONY DSCeen ontwerp van Piet Oudolf voor een privé tuin in Barcelona

A overview of the most important designs by Piet Oudolf;

Een overzicht van Piet Oudolf’s belangrijkste projecten ;

 • Tuin Nantucket ,Nantucket Island U.S.A
 • Scampston Hall Malton V.K
 • Trentham Estate,Stoke on Trent V.K
 • The Battery,New York U.S.A
 • The High Line,New York,U.S.A
 • Oudolf Tuin,Hummelo,Nederland
 • The Lurie Garden,Millenium Park , U.S.A
 • Skárholmen Park,Stockholm,Zweden
 • Tuin Rijnoever,Bonn,Duitsland
 • County Cork Garden,Ierland
 • Penthorpe Nature Reserve,Fakenham,V.K
 • Gräfliger Park,Bad Driburg,Duitsland
 • Drómparken,Énkoping,Zweden ( int. doorbraak)
 • Wisley Gardens,RHS Garden,Woking,V.K. Tuin Witteveen,Rotterdam
 • Berne Park,Bottrop,Duitsland
 • Potters Field Park,London,V.K
 • Piet Boon Tuin,Oostzaan,Nederland
 • Bury Court,Bentley,V.K
 • Il Giardino delle Vergini,Venetië,Italië
 • Tuin van Thews,Faluck,Duitsland
 • Tuin Barcela,Barcelona,Spanje
 • Tuin Hesmerg,Sneek,Nederland

In 2000 won hij samen met Arne Maynard een gouden medaille op RHS Chelsea flower Show voor hun ontwerp van de Laurent Perrier Bicentenary Garden.

In 2000, together with Arne Maynard he won a gold medal at RHS Chelsea Flower Show for their design of the Laurent Perrier Bicentenary Garden.

Enkele boeken die Piet Oudolf geschreven heeft in samenwerking met Noel Kingsbury zijn ;

 • Landschap in Landschap
 • Plannen en planten
 • Ontwerpen met planten

Piet Oudolf schreef meer boeken,

 • Designing with grasses – met Michael King
 • Droomplanten voor de Natuurlijke tuin – met Henk Gerritsen
 • Meer Droomplanten – met Henk Gerritsen

Oorspronkelijk uitgegeven door Timber Press in Londen,V.K en in Nederland en België door Terra Uitgeverij.

In deze eerdere publicatie’s heb ikvaker aandacht besteed aan Piet Oudolf

 • Piet Oudolf Winner Royal Dutch Culture Award 2013,bekijk
 • Lezing Piet Oudolf,Landscape in Landscape,bekijk
 • Dutch Profiles;Piet Oudolf,bekijk
 • Piet Oudolf Tuin Hummelo,bekijk
 • Lurie Garden 2013,flowering Salvia River,bekijk

Piet Oudolf is de oprichter van het bedrijf ‘Future Plants’, een bedrijf dat zich richt zich op het selecteren, telen, kweken en de bescherming van planten die nuttig zijn en beschikken over alle nodige kwaliteiten voor landschapsarchitectuur en openbaar groen.

Piet Oudolf is the founder of the company ‘Future Plants’, a company that focuses on selecting, growing, breeding and protection of plants that are useful and have all the necessary qualities for landscaping and public parks.

De privétuin (4.000 m²) van Piet Oudolf aan de Broekstraat in Hummelo is open voor publiek.

Piet Oudolf won al veel internationale prijzen,

 • 2000: Gouden medaille en de titel Best of Show op de Chelsea Flower Show in Londen.
 • 2002: Gold Veitch Memorial medal van de Royal Horticultural Society.
 • 2004: Award voor Excellence in Design van de kunstcommissie van de stad New York.
 • 2009: Dalecarlica Award 2009 van de Swedish Park commissioners.
 • 2010: Award of distiction door de Association of Professional Landscape Designers.

Some of the awards Piet Oudolf won ;

2000: Gold Medal and  Best of Show at the Chelsea Flower Show in London.
2002: Gold Veitch Memorial medal  Royal Horticultural Society.
2004: Award for Excellence in Design of the Art-commission City of New York.
2009: Dalecarlica Award 2009 of the Swedish Park commissioners.
2010: Award of distiction  Association of Professional Landscape Designers.

 • lurie salvia 2The Lurie Garden in Chicago

landscapes 1

2 reacties op “Piet Oudolf & internationale allure voor ‘Dutch Wave’”